Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

Javni natječaj za zapošljavanje

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Lokalne razvojna agencija Matica

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama i mrežnim stranicama Javne ustanove Lokalne razvojna agencija Matica.

Pisane prijave dostavljaju se u zatvorenoj omotnici isključivo poštom – preporučeno sa povratnicom na adresu:

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija MATICA (soba 97) Franje Tuđmana 2, 22300 Knin

s naznakom „Ne otvarati – prijava na natječaj za ravnatelja/icu“.

Na poveznici “Natječaj za ravnatelja/icu” nalazi se .pdf datoteka sa uvjetima natječaja.

Objava u Narodnim novinama

Skip to content