Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

Grad Knin odabran je kao jedan od pet pilot područja za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Program integrira aktivnosti specifičnog cilja 9b1 „Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., s aktivnostima specifičnog cilja 9.i.2 „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Grad Knin je 19. prosinca 2016. godine potpisao Sporazum o provedbi Intervencijskog plana grada Knina sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom rada i mirovinskog sustava.

Intervencijski plan Grada Knina obuhvaća 20 projekata koji će se provoditi ili se provode na četiri ključne lokacije u gradu Kninu: stara gradska jezgra, rijeka Krka, tvrđava i poduzetnička zona Preparandija. Od 20 projekata planiranih u Intervencijskom planu, 12 je infrastrukturnih projekata, 4 projekta za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne zahvate, jedan projekt za jačanje kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana, jedan projekt za objedinjavanje i promociju svih prirodnih i kulturnih potencijala na području grada Knina – “Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma”, jedna Grant shema za razvoj i provedbu programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti i jedna Grant shema za razvoj poduzetništva u gradu Kninu.

Razvojni ciljevi:

  • Poboljšati javne usluge i društvenu koheziju za bolju kvalitetu života građana;
  • Povećane mogućnosti za zapošljavanje na području grada Knina;
  • Povećana atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike.

Razvojni prioriteti:

  • Razvojni prioritet 1: Urbana revitalizacija stare gradske jezgre
  • Razvojni prioritet 2: Aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj lokalne zajednice
  • Razvojni prioritet 3: Razvoj jedinstvene turističke ponude grada Knina
  • Razvojni prioritet 4: Razviti efikasnu potporu poduzetništvu

Vizija Intervencijskog plana grada Knina: Područje grada Knina sa svojom infrastrukturom i sadržajima poželjno je za svakodnevni život, rad, boravak i gospodarske aktivnosti.  

Skip to content