Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

Naziv projekta:

KK.08.2.1.03.0032 Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina

Partner:

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica

Nositelj:

Grad Knin

Kratki opis:

Kao preduvjet uspješne realizacije razvojnih projekata iz Intervencijskog plana potrebno je ojačati kapacitete grada Knina i njegove partnerske organizacije JU Lokalne razvojne agencije Matica za upravljanje provedbom IP-a, praćenje i ocjenu učinaka. Glavni izazov proizlazi iz broja projekata, njihove kompleksnosti i visine ulaganja, što zahtijeva dodatne stručne i administrativne kapacitete.

Cilj projekta:

Izgradnja kapaciteta Grada Knina te partnera i gradskih ustanova i društava za razvoj i provedbu integriranih programa / alata koji imaju za cilj regeneraciju depriviranih područja.

Očekivani rezultati:

    • Najmanje 30 osoba educirano i osposobljeno za pripremu i provedbu opsežnih razvojnih projekata kroz najmanje 6 edukacija u trajanju od 18 dana,   2 osobe će pohađati specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, kao i obavezna dodatna usavršavanja.
    • Ukupno 9 osoba (6 trenutnih zaposlenika Grada Knina i 3 novozaposlene osobe) će biti direktno angažirano na provedbi Intervencijskog plana.

Ukupna vrijednost projekta:

3.007.530,52 kn

Iznos koji sufinancira EU:

2.472.548,20 kn (85%)

Izvor financiranja:

EU (Europski fond za regionalni razvoj) i Grad Knin

Razdoblje provedbe projekta:

01.03.2018. – 28.02.2023.

Kontakt osoba za više informacija:

Vanja Dizdar, vdizdar@lra-matica.hr

Skip to content