JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE INFORMACIJSKO-INOVACIJSKOG INKUBATORA (3I)“

STRUČNJAK/INJA ZA INFORMATIKU

Radno mjesto

Mjesto rada: KNIN, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 9.4.2021.
Natječaj vrijedi do: 19.4.2021.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja:
Potrebno napredno poznavanje informatike
excel
izrada web stranica
modemi, komunikacije, internet
računalne mreže
osnove korištenja računala u Windows okruženju
word
internet
računalni sustavi
operacijski sustavi
baze podataka
upotreba računalnih programa
mreža, sučelja, protokoli
oprema hardware
ostalo
powerpoint
mrežni administrator
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije:
Opis poslova:
sudjeluje u sastancima projektnog tima
koordinira provedbu aktivnosti vezanih za pripremu informatičke i ostale opreme
vodi računa o poštivanju elemenata vidljivosti prilikom provedbe aktivnosti
upravlja „hardverskim laboratorijem“
surađuje na izradi programa predinkubacije i inkubacije poduzetnika
sudjeluje u organizaciji programa edukacije
pruža podršku/stručno savjetovanje korisnika u osmišljavanju, razradi i tržišnoj valorizaciji softverskih i hardverskih poslovnih ideja
pruža tehničku podrška coworking prostoru
stavlja u pogon/funkciju cjelokupne informatičku opremu
obavlja poslove posluživanja i održavanja informatičke opreme i kao i računala te mrežne i serverske infrastrukture
osigurava tehničku pomoć i edukaciju zaposlenika i korisnika o aspektima korištenja informatičke opreme/informacijsko-komunikacijskih sustava
analizira učinkovitost postojećih informacijsko-komunikacijskih sustava u poslovnim procesima te određuje potrebne promjene i nadogradnje kako bi svi alati bili usklađeni s razvojem tehnologije i potrebama poslovnih procesa i rada

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA
„REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE INFORMACIJSKO-INOVACIJSKOG INKUBATORA (3I)“

Upravno vijeće Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica raspisuje
JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE
STRUČNJAKA ZA INFORMATIKU
na projektu „Rekonstrukcija i opremanje informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)“ na određeno, puno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica)
Uvjeti za radno mjesto Stručnjak za informatiku:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij izinformatičke ili tehničke struke
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
znanje engleskog jezika
napredno poznavanje rada na računalu: (iskustvo u radu s: Linux i Windows operativnim sustavima, poznavanje računalne i mrežne opreme, poznavanje SQL-a i baza podataka; instalacije i održavanje računala i ostale informatičke opreme, instalacije i konfiguracije/održavanje MS Windows, MS Office aplikacija, administraciju Microsoft 365 sustava, instalacije drugih softwarea i konfiguriranje prema odgovarajućim specifikacijama, provjeru i osiguravanje funkcionalnosti računalnog hardvera i mrežne infrastrukture, zaštitu sigurnosti i privatnosti mrežnih i računalnih sustava, održavanje lokalnih mreža, EUCIP, (CEPIS) certifikat i dr.)
prednost imaju osobe sa iskustvom u pripremi i provedbi projekata financiranih iz programa i fondova EU, nacionalnih i drugih programa/fondova
Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, kao i naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati te uz istu priložiti sljedeće isprave:
Životopis
Dokaz o hrvatskom državljanstvu(domovnica),
Dokaz o stupnju obrazovanja (diploma),
Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima- potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) – izdan u vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava na natječaj i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),
Dokaz o znanju engleskoga jezika (uvjerenje, potvrda, izjava ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje engleskoga jezika),
Dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (uvjerenje, potvrda, izjava ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje rada na računalu),
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (izdano u vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava na natječaj),
Dokaz o iskustvu u pripremi i provedbi projekata financiranih iz programa i fondova EU, nacionalnih i drugih programa/fondova
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerena preslika.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene i tražene u javnom natječaju. Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu to pravo ostvaruje ako se u prijavi na javni natječaj pozove na to pravo i priloži odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, te druge
dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo i ima prednost u odnosu na ostale prijavljene osobe samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017, 98/19) trebaju se pozvati na to pravo u svojoj prijavi, te uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta trebaju priložiti i sve potrebne dokaze iz članaka 103. navedenog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08 i 69/17). Tekst javnog natječaja se odnosi na oba spola.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj i prijava te osobe neće biti razmatrana, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da ustanova kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.
S odabranim kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, obavit će se provjera znanja i sposobnosti, o čemu će biti obaviješteni najmanje najkasnije 5 (pet) dana prije dana održavanja istog putem Poziva na provjeru znanja i sposobnosti (dalje u tekstu Poziv). Podaci o načinu, mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru poslat će se putem Poziva. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obaviješteni u zakonskom roku.
Stručnjak za informatiku na projektu “Rekonstrukcija i opremanje informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)“ zapošljava se na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta – do 30. lipnja 2022. godine.
Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Javne ustanove lokalna razvojna agencija „Matice“, kao i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
Pisane prijave dostavljaju se u zatvorenoj omotnici isključivo poštom – preporučeno sa povratnicom na adresu:
Javna ustanova Lokalna razvojna agencija MATICA (soba 97)
dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin
s naznakom „Ne otvarati – prijava na natječaj“ – naziv radnog mjesta

Poslodavac

Poslodavac: Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica
Kontakt: pisana zamolba: dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin

Pisane prijave dostavljaju se u zatvorenoj omotnici isključivo poštom – preporučeno sa povratnicom na adresu:

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija MATICA (soba 97)

Franje Tuđmana 2, 22300 Knin

s naznakom  „Ne otvarati – prijava na natječaj“ – naziv radnog mjesta

Skip to content