Javna ustanova
Lokalna razvojna agencija Matica

DANI OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA / 13. – 22. 11. 2020.
„EU MOZGALICA“

DANI OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA
/ 13. – 22. 11. 2020.
„EU MOZGALICA“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativno-edukativnu
kampanju „Dani otvorenih vrata EU projekata“, kroz koju se prezentiraju uspješni projekti svih
hrvatskih županija. Kampanja se održava već četvrti put, a ove godine, zbog epidemioloških mjera,
kampanja će biti organizirana virtualno.

Ovo događanje dio je šire kampanje Europske komisije pod
nazivom „EU in My Region“ koja ima svrhu potaknuti građane Europske unije da se informiraju o
brojnim projektima sufinanciranim sredstvima EU fondova koji se nalaze u njihovoj neposrednoj
blizini, koji podižu kvalitetu života i doprinose daljnjem razvoju njihove lokalne zajednice.

Svrha ove kampanje jest omogućiti svim virtualnim posjetiteljima da upoznaju projekte sufinancirane
sredstvima iz EU fondova, čija je uspješna provedba doprinijela razvoju u područjima kao što su
energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni
razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i mnoga druga.
Dani otvorenih vrata EU projekata donose prijenose uživo, radionice, predavanja, virtualne šetnje te
zabavni i edukativni programu navodi se na mrežnim stranicama organizatora
https://strukturnifondovi.hr/virtualni-dani-otvorenih-vrata-eu-projekata/

Grad Knin i Javna ustanova lokalna razvojna agencija „Matica“ sa video prezentacijama i zabavnim
sadržajima sudjeluju u ovogodišnjim virtualnim „Danima otvorenih vrata EU projekata“ sa
prezentacijom projekata koji se financiraju o okviru provedbe Intervencijskog plana Grada Knina.

Od 16. do 20. studenog sudjelujte u zabavnom i edukativnom programu pod nazivom „EU Mozgalica“
a svojim ćete sudjelovanjem imati priliku osvojiti i brojne nagrade!
Informacije o nagradnoj igri pratite na službenoj stranici Matice: https://lra-matica.hr/novosti-2/ ,
Grada: https://knin.hr/interevencijski-plan-grada-knina/ kao i na Facebook stranici:
https://www.facebook.com/Lokalna-razvojna-agencija-Matica-439598680177755 .

Lokalna razvojna agencija “Matica” jedina u županiji primljena u mrežu bond

LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA „MATICA“ JEDINA U ŽUPANIJI PRIMLJENA U
MREŽU BOND
– U FAZI 2 PRIMLJENO 41 NOVIH PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA –

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je
rezultate Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Razvoj mreže
poduzetničkih potpornih institucija (PPI) – Faza 2“ (BOND 2).
Od 58 novo prijavljenih poduzetničkih potpornih institucija (PPI) u Mrežu BOND primljena je
41 nova članica, među kojima je i naša ustanova, te smo se tako pridružili Razvojnoj agenciji
Šibensko – kninske županije, primljenoj u prvoj fazi provedbe projekta, kao jedini
predstavnici iz naše županije.
BOND je jedinstvena mreža različitih vrsta poduzetničkih potpornih institucija (PPI) čija je
zadaća pružanje potpore poduzetnicima. Mreža BOND predstavlja platformu za sveukupni
razvoj kapaciteta i kvalitete usluga PPI, a poduzetnicima pruža objedinjeni pristup poslovnim
znanjima, vještinama, partnerima, informacijama i uslugama važnima za pokretanje i razvoj
poslovanja. Mreža BOND nastala je kao rezultat provođenja aktivnosti u okviru projekta
Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija. Projekt je usmjeren na povećanje
konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih poduzetničkih potpornih institucija
koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati
mogućnosti rasta, razvoja i održivosti poduzeća. Mreža BOND strateški je partner
donositeljima mjera i politika ujednačenog regionalnog razvoja malog gospodarstva i
poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj.
Članice Mreže BOND razlikuju se prema vrsti i tipu poduzetničkih potpornih institucija:
razvojne agencije (lokalne, regionalne i razvojne agencije određene djelatnosti), poduzetnički
centri, poslovni inkubatori (poduzetnički inkubatori, inkubatori za nove tehnologije),
poduzetnički akceleratori, tehnološki parkovi, centri kompetencija. Povezivanjem
poduzetničkih potpornih institucija u jedinstvenu Mrežu, pruža članicama Mreže kontinuirane
edukacije, standardiziranje svojih usluga te direktnu razmjenu znanja, kao i mogućnost
stvaranja novih poslovnih prilika.

https://bond-hrvatska.hr/u-mrezu-bond-primljeno-41-novih-poduzetnickih-potpornih-
institucija/

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE INFORMACIJSKO-INOVACIJSKOG INKUBATORA (3I)“ – INTERVENCIJSKI PLAN GRADA KNINA

 JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE INFORMACIJSKO-INOVACIJSKOG INKUBATORA (3I)“ – INTERVENCIJSKI PLAN GRADA KNINA

ADMINISTRATOR/ICA – PROJEKTNI ASISTENT/ICA

Radno mjesto

Mjesto rada: KNIN, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: 20 sati tjedno
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 20.5.2020.
Natječaj vrijedi do: 29.5.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike
excel
osnove korištenja računala u Windows okruženju
word
powerpoint
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE INFORMACIJSKO-INOVACIJSKOG INKUBATORA (3I)“ – INTERVENCIJSKI PLAN GRADA KNINA
Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA i članka 12. Statuta Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA, te temeljem Odluke o financiranju projekta „Rekonstrukcija i opremanje Informacijsko-inovacijskog inkubatora (3i)“ u sklopu Intervencijskog plana Grada Knina koji se sufinancira sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u okviru programa Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima,

Upravno vijeće Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje Administratora/ice – projektnog asistenta/ice

Uvjeti za radno mjesto Administrator/ica – projektni asistent:
sveučilišni prvostupnik/ca društvenog ili tehničkog smjera
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
znanje engleskog jezika
poznavanje rada na računalu; iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel
Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati te uz istu priložiti sljedeće isprave:
Životopis
Dokaz o hrvatskom državljanstvu(domovnica),
Dokaz o stupnju obrazovanja (diploma),
Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radna knjižica) – izdan u vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava na natječaj i/ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove),
Dokaz o znanju engleskoga jezika (uvjerenje, potvrda, izjava ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje engleskoga jezika),
Dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (uvjerenje, potvrda, izjava ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje rada na računalu),
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (izdano u vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava na natječaj)
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerena preslika.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene i tražene u javnom natječaju. Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu to pravo ostvaruje ako se u prijavi na javni natječaj pozove na to pravo i priloži odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo i ima prednost u odnosu na ostale prijavljene osobe samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48. f . Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj i prijava te osobe neće biti razmatrana, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da ustanova kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.
S odabranim kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, obavit će se provjera znanja i sposobnosti, o čemu će biti obaviješteni najmanje najkasnije 5 (pet) dana prije dana održavanja istog putem Poziva na provjeru znanja i sposobnosti (dalje u tekstu Poziv). Podaci o načinu, mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru poslat će se putem Poziva. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obaviješteni u zakonskom roku.
Administrator/ica – projektni asistent/ica zapošljava se na pola radnog vremena na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja projekta (do 30. lipnja 2022. godine).
Rok za podnošenje prijava je 9 (devet) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Javne ustanove lokalna razvojna agencija „Matice“, kao i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
Pisane prijave dostavljaju se u zatvorenoj omotnici isključivo poštom (preporučeno sa povratnicom) na adresu:

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija MATICA (soba 97)
dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin
s naznakom „Ne otvarati – prijava na natječaj“

Poslodavac

Poslodavac: Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica
Kontakt:
pismena zamolba: JU LRA Matica (soba 97) dr F.Tuđmana 2 22300 Knin

OBAVIJEST

OBAVIJEST

Javna ustanova lokalna razvojna agencija „Matica“, ponovno radi sa strankama.

Termin za individualno savjetovanje i informiranje nužno je prethodno dogovoriti putem e-pošte na info@lra-matica.hr ili pozivom na brojeve telefona: 022/664-417 i 091/620-3419.

Ustanova  provodi mjere zaštite radnika i korisnika njegovih usluga u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano uz zaraznu bolest COVID 19, stoga Vas ljubazno molimo:

–          prethodno dogovorite termin putem e-pošte ili telefonskim pozivom,

–          strogo se pridržavajte dogovorenog termina,

–          po ulasku u urede Ustanove dezinficirajte ruke i držite se preporučenog razmaka

Nažalost, nećemo biti u mogućnosti pružiti usluge onim strankama koji se ne budu pridržavali SVIH prethodno navedenih uputa.

Za sve ostale informacije i upite slobodno nam se obratite putem e-pošte info@lra-matica.hr ili pozivom na broj 022/664-417 i 091/620-3419.

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Objavljen je natječaj za Mjeru 6.4. “Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti” kojim se može ostvariti potpora do 200.000 eura bespovratnih sredstava za razvijanje nepoljoprivredne djelatnosti unutar poljoprivrednog gospodarstva. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a intenzitet javne potpore iznosi do 70%, odnosno do 40% ako se radi o kupovini poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate).
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 28. svibnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. srpnja 2020. godine do 12:00 sati.

Za više informacija o natječaju, kontaktirajte nas na: 022/664-417 i info@lra-matica.hr

Više o natječaju na: https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-razvoj-nepoljo…/

 

Natječaj za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Natječaj za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je još jedan zanimljiv natječaj za Mjeru 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a fiksni iznos javne potpore iznosi 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 4. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 4. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.
Za više informacija o natječaju, kontaktirajte nas na: 022/664-417 i info@lra-matica.hr

 

Financijski instrumenti za poduzetnike

FINANCIJSKI INSTRUMENTI ZA PODUZETNIKE; Obrtnike i poljoprivrednike

Agencija HAMAG-BICRO, uvela je dva nova financijska instrumenta – „COVID-19 zajam“ i „Mikro zajam za ruralni razvoj“ s namjerom da osigura dodatnu likvidnost koja je poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima u ovom trenutku prijeko potrebna.

Financijski instrument “COVID-19 zajam” namijenjen je za osiguranje dodatne likvidnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja su pogođena pandemijom koronavirusa, te je u cijelosti financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Tvrtkama će se izravno odobravati zajmovi za obrtna sredstva za široki raspon djelatnosti i to uz kamatnu stopu od samo 0,25%. Iznos zajma je maksimalno 750.000,00 kuna s rokom otplate do 5 godina uključujući i poček od 12 mjeseci, a kao instrument osiguranja dovoljna je samo zadužnica subjekta.

Putem Mikro zajmova za ruralni razvoj nude se obrtna sredstva u sklopu namijenjena subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. Zajam se može realizirati u iznosu od 1.000 do 25.000 eura, a sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja. Rok otplate je do 3 godine uz kamatnu stopu od 0.5% i poček do 12 mjeseci. Mjera nudi mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam, uz značajno manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja na dvije stranice, čime se značajno skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva te se omogućava jednostavnija i brža obrada.

Prijave za dvije spomenute mjere već su se počele zaprimati, a obzirom na situaciju u kojoj je kretanje svima ograničeno, preporuka je korištenje on-line prijave putem koje je moguće unijeti sve potrebne podatke i priložiti traženu dokumentaciju.
Dokumentacija za navedene mjere: OVDJE

Za više informacija o mjerama, kontaktirajte nas na: 022/664-417 i info@lra-matica.hr

Natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.
 
Intenzitet potpore
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40%.
 
Visina potpore
Od 3.500 EUR do 200.000 EUR
 
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 6. svibnja 2020. godine od 12:00 sati do 6. srpnja 2020. godine do 12:00 sati.

 

Prihvatljivost korisnika

    • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
    • Korisnici moraju biti registrirani za djelatnost ili uslugu koju razvijaju i baviti se njome, prije 14.02.2020. tj. imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata
    • Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
    • Pri podnošenju Zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 EUR
    • U slučaju kada je fizička osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva / vlasnik obrta, korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika

Dokumentaciju možete preuzeti na poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-4-1-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/

 Za više informacija o natječaju, kontaktirajte nas na: 022/664-417 i info@lra-matica.hr

FINANCIJSKI INSTRUMENTI ZA PODUZETNIKE; OBRTNIKE I POLJOPRIVREDNIKE

FINANCIJSKI INSTRUMENTI ZA PODUZETNIKE; OBRTNIKE I POLJOPRIVREDNIKE

Agencija HAMAG-BICRO,  uvela je dva nova financijska instrumenta – „COVID-19 zajam“ i „Mikro zajam za ruralni razvoj“  s namjerom da osigura dodatnu likvidnost koja je poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima u ovom trenutku prijeko potrebna.
Financijski instrument “COVID-19 zajam” namijenjen je za osiguranje dodatne likvidnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja su pogođena pandemijom koronavirusa, te je u cijelosti financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Tvrtkama će se izravno odobravati zajmovi za obrtna sredstva za široki raspon djelatnosti i to uz kamatnu stopu od samo 0,25%. Iznos zajma je maksimalno 750.000,00 kuna s rokom otplate do 5 godina uključujući i poček od 12 mjeseci, a kao instrument osiguranja dovoljna je samo zadužnica subjekta.
Putem Mikro zajmova za ruralni razvoj nude se obrtna sredstva u sklopu  namijenjena subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. Zajam se može realizirati u iznosu od 1.000 do 25.000 eura, a sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja. Rok otplate je do 3 godine uz kamatnu stopu od 0.5% i poček do 12 mjeseci. Mjera nudi mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam, uz značajno manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja na dvije stranice, čime se značajno skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva te se omogućava jednostavnija i brža obrada.
Prijave za dvije spomenute mjere već su se počele zaprimati, a obzirom na situaciju u kojoj je kretanje svima ograničeno, preporuka je korištenje on-line prijave putem koje je moguće unijeti sve potrebne podatke i priložiti traženu dokumentaciju.

Dokumentacija za navedene mjere: HAMAG BICRO

Za više informacija o mjerama, kontaktirajte nas na: 022/664-417 i info@lra-matica.hr

PREDMET: POZIV

Poziv za online prodaju prehrambenih proizvoda

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica poziva sve poljoprivrednike ali i druge zainteresirane koji se bave proizvodnjom i/ili prodajom hrane i prehrambenih proizvoda sa područja grada Knina i okolice, za iskaz interesa za prodaju i distribuciju svojih proizvoda putem online platforme koju će naša ustanova uspostaviti na svojoj web stranici.

Zbog trenutne situacije u kojoj se nalazimo zbog epidemije koronavirusa (COVID-19), a zbog koje veliki broj građana ima problema sa nabavkom neophodnih namirnica, omogućili bi nabavku/kupnju proizvoda putem online prodaje, gdje bi se direktan kontakt sveo na minimum.

Na našoj web stranici uspostavila bi se baza podataka obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i drugih proizvođača, odnosno prodavača njihovih proizvoda i raspoloživih količina koja će direktno povezivati proizvođače i krajnje korisnike.

Uvjet za registraciju u bazi podataka je mogućnost dostave naručenih proizvoda kao i obaveza primjene svih važeće preporuke Stožera civilne zaštite, odnosno Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kontakt podatci za registraciju:

info@lra-matica.hr; lramatica.knin@gmail.com;

022/664-417; 099/191-6055

Kontakt osobe: Matea Bužonja i Davor Ilić.

Skip to content